Lokale 5G-nett i alternative frekvenser

Nkom fastholder at de ikke vil  tillate egne frekvenser til lokale eller industrielle nett i 5G-auksjonen 27. september (3,6 GHz-2,6 GHz), men at de vil gjøre det i via sendertillateldser etter søknad neste år i 3,8—4,2 GHz-båndet neste år.

Publisert

Som kjent har flere industrielle og lokale aktører protestert mot at det ikke blir åpnet for at de kan få egne frekvenser til dette i 3,6 GHz-båndet, men må leie kapasitet fra de store mobiloperatørene. De mener det lett vil være fordyrende og forsinkende. 3,6 GHz er seklv indrefilten hva egetne 5G-frekvenser angår.

Nkom forbereder tildelingen av 2,6 GHz- og 3,6 GHz-båndene til mobilkommunikasjon og 5G.  Auksjonen starter 27. september 2021.

Åpner for lokale nett

Nkom forslår derimot nå ressurser til lokale nett i et annet nærliggende frekvensområde, men da ikke via auksjon.

«Nkom ønsker å forvalte de begrensede frekvensressursene i 3,8-4,2 GHz på en best mulig måte. Vi foreslår i utgangspunktet å gjøre tilgjengelig deler av 3,8-4,2 GHz for lokale nett, hvor interesserte aktører kan søke om å få tildelt en båndbredde på opp til 80 MHz.

Frekvensene vil bli tildelt til bruk på lokale, geografisk avgrensede områder med brukskrav som legger til rette for best mulig sameksistens mellom frekvensbrukere innad i båndet og i nabobånd.

For å sikre utnyttelse av frekvensene, vil Nkom kreve at tillatelsene må være tatt i bruk innen 12 måneder fra tillatelsene trer i kraft.

Det legges ikke opp til at mange lokale tillatelser og nett kan settes sammen for å fungere som landsdekkende tillatelser og nett, og det er ikke ønskelig at frekvensressurser til lokale nett skal benyttes til å tilby større dekningsflater. Nkom mener at slike behov dekkes best med nasjonale spektrumstillatelser.

Det er to typer tillatelser som kan gis: Laveffekt og høyeffekt. Det mest aktuelle for faste mobile nett er høyeffektnett.

Nkom skriver: «Høyeffektstillatelsen er tiltenkt utendørs bruk til for eksempel fast, trådløst bredbånd, og for å dekke større områder som industriparker, havner og boliger. Denne tillatelsen gjelder godkjenning av én enkelt basestasjon med en maksimal utstrålt effekt på 42 dBm EIRP, og maksimal gjennomsnittlig spektral effekttetthet på 36 dBm/5 MHz.»

Flere land gir rom for lokale nett

Flere har pekt på at Tyskland har funnet plass i 3,6 GHz-båndet til lokale nett. Her peker Nkom på at mange land også har gjort det i 3,6-4,2 GHz.

3,8-4,2 GHz-båndet er et standardisert og viktig bånd for 5G globalt, men er ikke regulert og harmonisert for mobilkommunikasjon i Europa.

Frekvensområdet er tildelt til kommersielle mobilnett i USA (3700-4200 MHz) og i Japan (3600-4100 MHz), og vurderes også frigjort i Kina (3600-4200 MHz). Mer informasjon om det her

Storbritannia (Ofcom) åpnet opp båndet for bruk til lokale og private nett i 2019 gjennom sitt rammeverk for deling av spektrum (Shared Access Licences). Til nå har Ofcom tildelt over 100 slike tillatelser og 3,8-4,2 GHz-båndet har vært det mest etterspurte frekvensbåndet de har tilgjengeliggjort til dette formålet.

I Sverige og Danmark vurderes også dette båndet brukt til lokale 5G-nett.

Powered by Labrador CMS